Zasady przyjęć

Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej.

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Maksymalna liczba punktów
Punkty za świadectwo100 pkt.
Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)18 pkt.
Ocena z matematyki (za ocenę celującą)18 pkt.
Ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)18 pkt.
Ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)18 pkt.
Szczególne osiągnięcia18 pkt.
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem7 pkt.
Aktywność społeczna3 pkt.
Punkty za egzamin ósmoklasisty100pkt
Wynik z języka polskiego100%*0.35 = 35 pkt.
Wynik z matematyki100%*0.35 = 35 pkt.
Wynik z języka obcego nowożytnego100%*0.3 = 30 pkt.

Za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

Przedmioty brane pod uwagę:

Technik mechanik lotniczy:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy – najwyższa ocena
 • informatyka

Technik awionik:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy – najwyższa ocena
 •  informatyka

Technik lotniskowych służb operacyjnych:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy – najwyższa ocena
 •  informatyka

Technik mechatronik: 

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy – najwyższa ocena
 • informatyka

Technik robotyk:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy – najwyższa ocena
 • informatyka

Technik mechanik:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy – najwyższa ocena
 • informatyka

Technik usług fryzjerskich:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy – najwyższa ocena
 • biologia

Narzędzia dostępności