Terminy rekrutacji 2024/2025

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. do pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia:

Najważniejsze informacje:

  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami należy składać od 13 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 21 czerwca 2024 r. do 8 lipca 2024 r. do godz. 15:00.
  • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 16 lipca 2024 r. do godz. 12:00.
  • Wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt. 2,4,5 ustawy – Prawo oświatowe realizowane będzie w terminie od 13 maja 2024 r. do 18 lipca 2024 r.
  • W terminie od 16 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r. do godz. 14:00, w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
  • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 19 lipca 2024 r. do godz. 12:00.
  • W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2024 r.
  • Nieprzedłożenie do 24 września 2024 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
  • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.

Narzędzia dostępności