Terminy rekrutacji 2023/2024

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024

Terminy postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. do pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia:

Najważniejsze informacje:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami należy składać od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15:00.
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej do oddziałów dwujęzycznych należy składać od 15 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r. do godz. 15:00.
 • Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych do klas dwujęzycznych – I termin: 5 czerwca 2023 r. o godzinie 14:00
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną pozytywnych wyników sprawdzianu kompetencji językowych do klas dwujęzycznych – I termin: do 20 czerwca 2023 r., II termin: do 4 lipca 2023 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 17 lipca 2023 r. do godz. 12:00.
 • Wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt. 2,4,5 ustawy – Prawo oświatowe realizowane będzie w terminie od 15 maja 2023 r. do 18 lipca 2023 r.
 • W terminie od 17 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. do godz. 15:00, w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 24 lipca 2022 r. do godz. 12:00.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2023 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2023 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.

Narzędzia dostępności