Oddziały dwujęzyczne

Od roku szkolnego 2023/2024 w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie prowadzimy nabór do oddziału dwujęzycznego w zawodzie technik mechanik lotniczy i technik lotniskowych służb operacyjnych. Jest to oddział ze zwiększoną liczbą godzin nauczania języka angielskiego, którego absolwenci powinni osiągnąć poziom C1+ (C2 w zakresie rozumienia wypowiedzi) w nawiązaniu do poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

 

W oddziale dwujęzycznym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku angielskim, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę.

 

Kandydat do oddziału dwujęzycznego przystępuje do sprawdzianu kompetencji językowych. Test składa się z kilkunastu ćwiczeń i trwa 60 minut. Poziom sprawdzianu jest na poziomie B1/B1+ dla uczniów po szkole podstawowej. 

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY
(klasa dwujęzyczna)

Technik mechanik lotniczy to specjalista zajmujący się obsługą liniową i hangarową statków powietrznych (It is a specialist dealing with line and hangar maintenance of aircraft)
NOWOŚĆ !

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH (klasa dwujęzyczna)

Technik lotniskowych służb operacyjnych to osoba zapewniająca sprawne funkcjonowanie portu lotniczego w zakresie obsługi statków powietrznych, pasażerów i cargo (It is a person who ensures the efficient functioning of an airport in terms of handling aircraft, passengers and cargo)
NOWOŚĆ !

Narzędzia dostępności