Oferta edukacyjna 2022/2023

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

do klas pierwszych w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie
Technikum Nr 7 (ZS-M)

 
24.06 – 14.07.2022 r. (do godz. 15:00) – Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz
o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz wprowadzanie do systemu elektronicznego przez kandydata ocen i szczególnych osiągnięć ze świadectwa, wyników egzaminu ósmoklasisty

Zespół Szkół Mechanicznych im gen. Władysława Andersa w Rzeszowie

w roku szkolnym 2022/2023 planuje utworzyć klasy w zawodach:

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY

Technik mechanik lotniczy to specjalista zajmujący się obsługą liniową ​i hangarową statków powietrznych

TECHNIK AWIONIK

Technik awionik to specjalista zajmujący się montażem i serwisowaniem pokładowych systemów radionawigacyjnych, radiokomunikacyjnych i elektroniki statków powietrznych

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH

Technik lotniskowych służb operacyjnych to osoba zapewniająca sprawne funkcjonowanie portu lotniczego w zakresie obsługi statków powietrznych, pasażerów i cargo

TECHNIK ROBOTYK

Technik robotyk to specjalista zajmujący się obsługą zrobotyzowanych linii produkcyjnych

TECHNIK MECHATRONIK

Technik mechatronik to specjalista wykorzystujący w swojej pracy zawodowej kompetencje mechanika, elektronika, informatyka

TECHNIK MECHANIK

Technik mechanik to specjalista obsługujący nawet najbardziej skomplikowane obrabiarki sterowane numerycznie oraz organizujący i nadzorujący procesy technologiczne

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Technik usług fryzjerskich to specjalista świadczący wszelkie usługi związane z projektowaniem i stylizacją fryzur oraz pielęgnacją włosów

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPIA W ZAWODZIE FRYZJER

Fryzjer zajmuje się stylizacją włosów zgodnie z życzeniem klienta

Zespół Szkół Mechanicznych im gen. Władysława Andersa w Rzeszowie

w roku szkolnym 2022/2023 planuje utworzyć klasy dwujęzyczne w zawodach:

Od roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie prowadzimy nabór do oddziału dwujęzycznego w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych i technik awionik. Jest to oddział ze zwiększoną liczbą godzin nauczania języka angielskiego, którego absolwenci powinni osiągnąć poziom C1+ (C2 w zakresie rozumienia wypowiedzi) w nawiązaniu do poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych określonych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

 

W oddziale dwujęzycznym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz języku angielskim, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę.

 

Kandydat do oddziału dwujęzycznego przystępuje do sprawdzianu kompetencji językowych. Test składa się z kilkunastu ćwiczeń i trwa 60 minut. Poziom sprawdzianu jest na poziomie B1/B1+ dla uczniów po szkole podstawowej. 

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH (klasa dwujęzyczna)

Technik lotniskowych służb operacyjnych to osoba zapewniająca sprawne funkcjonowanie portu lotniczego w zakresie obsługi statków powietrznych, pasażerów i cargo (It is a person who ensures the efficient functioning of an airport in terms of handling aircraft, passengers and cargo)
NOWOŚĆ !

TECHNIK AWIONIK (klasa dwujęzyczna)

Technik awionik to specjalista zajmujący się montażem i serwisowaniem pokładowych systemów radionawigacyjnych, radiokomunikacyjnych i elektroniki statków powietrznych (It is a specialist dealing with servicing and repairing of on-board radio navigation, radio communication and aircraft electronics systems)
NOWOŚĆ !

Narzędzia dostępności