Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność na swoich stronach internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie: http://www.zsm.resman.pl

 

Data publikacji i aktualizacji:

 • Data publikacji stron internetowych: 01-09-2012 r.
 • Strona aktualizowana jest na bieżąco.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 19-03-2021 r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 19-03-2021 r.

 

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Adam Nazimek adres email: informatyk@zsm.resman.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 748 22 50. Tą sama drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury:

 • Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.
 • Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 • Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 • W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

 

Dane teleadresowe podmiotu:

Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie
ul. Hetmańska 45a, 35-078 Rzeszów
tel. (17) 748 22 50
email: sekretariat@zsm.resman.pl

 

Dostępność architektoniczna:

 • Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45a, 35-078 Rzeszów.
 • Do budynku prowadzą cztery wejścia. Wejście główne znajduje się od strony ulicy Hetmańskiej, w celu przywołania pracownika można skorzystać z dzwonka zainstalowanego przy drzwiach lub nawiązać kontakt telefoniczny pod nr telefonu 17 7482250. Istnieje też możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku w każdej sprawie.
 • W budynku nie ma windy, schody wewnętrzne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Szkoła nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych.

 

Informacja o dostępności tłumacza migowego:

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Narzędzia dostępności