Procedura wydawania duplikatów szkolnych

Procedura wydawania legitymacji szkolnych oraz ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych motorowerowych i świadectw szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad delegalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 97, poz. 624 z poźn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z poźn. zm).

 

Legitymacje szkolne:

 1. Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu ucznia do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie.
 2. Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska).
 3. W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację. Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.

 

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej:

 1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1).
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, klasa) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.
 3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.
 4. Termin wykonania duplikatu legitymacji szkolnej do 7 dni.

 

Karty rowerowe i motorowerowe – duplikaty:

 1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej lub motorowerowej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 2) o wydanie duplikatu karty rowerowej lub motorowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia).
 3. Za wydanie duplikatu karty rowerowej nie pobiera się opłaty.
 4. Termin wykonania duplikatu karty rowerowej do 7 dni.

 

Świadectwa szkolne – duplikaty:

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 3) o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:
 2. rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły/klasy),
 3. rodzaju ukończenia szkoły (typ szkoły, nazwa szkoły)
 4. roku ukończenia szkoły/klasy.
 5. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu.
 6. Do wniosku należy załączyć potwierdzenie wniesienia opłaty.
 7. Termin wydawania duplikatu do 14 dni.

 

Opłaty:

 1. Opłaty za wydanie duplikatu legitymacji, karty rowerowej lub motorowerowej i świadectwa szkolnego wnosi się na konto bankowe:
 2. Nazwa odbiorcy:

 

Zespół Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa

ul. Hetmańska 45A

35-078 Rzeszów

numer konta:

51 1020 4391 0000 6702 0187 6903

w tytule należy podać imię, nazwisko oraz napisać za co wnosi się opłatę (legitymacja, karta lub świadectwo).

Narzędzia dostępności