Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Drukuj

Poprawiony: 29-12-2008 Piotr Pustelny 18-12-2008

 

Wstęp

Nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

W świetle art. 9b ust. 1 pkt 3 ustawy – Karta Nauczyciela warunkiem nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego jest:

Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego składa się z dwóch etapów:

I etap (szkolny) – w trakcie którego nauczyciel odbywa staż i uzyskuje ocenę dorobku zawodowego za okres stażu,

II etap (zewnętrzny) – postępowanie administracyjne rozpoczynane na wniosek nauczyciela skierowany do organu nadzoru pedagogicznego; w toku tego postępowania komisja kwalifikacyjna - powołana przez organ nadzoru pedagogicznego - ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy lub rok i 9 miesięcy – w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego, zatwierdzony przez dyrektora szkoły a po zakończeniu stażu przedkłada dyrektorowi szkoły sprawozdanie z jego realizacji. Należy podkreślić, że nauczyciel mianowany realizuje samodzielnie plan rozwoju zawodowego, nie korzysta z pomocy opiekuna stażu tak jak nauczyciel stażysta i kontraktowy. Za okres stażu nauczyciel otrzymuje ocenę dorobku zawodowego. Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciel składa wniosek do organu nadzoru pedagogicznego o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Złożenie wniosku rozpoczyna drugi etap postępowania kwalifikacyjnego, w którym nauczyciel przedstawia swój dorobek zawodowy w formie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz przeprowadza rozmowę z komisją kwalifikacyjną. Uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest warunkiem niezbędnym uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Nauczycielowi, który uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej i spełnia pozostałe warunki, określone w art. 9b ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela organ nadzoru pedagogicznego wydaje decyzję o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Warunki odbywania stażu

Podobnie jak w przypadku nauczyciela stażysty i kontraktowego warunkiem odbywania stażu jest zatem zatrudnienie w wymiarze co najmniej ˝ obowiązkowego wymiaru zajęć w jednej lub łącznie w kilku szkołach (art. 22 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela), zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. Nauczyciel mianowany rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły. Jeżeli nauczyciel zostanie zatrudniony po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego (art. 9d ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela). W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela).

Dyrektor odgrywa niezwykle ważną rolę w przebiegu stażu nauczyciela mianowanego, pamiętajmy, że nauczyciel nie ma opiekuna staży, może liczyć jedynie na pomoc dyrektora, który:

zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela,

wystawia ocenę dorobku zawodowego za okres stażu,

a następnie

wchodzi w skład komisji kwalifikacyjnej, która ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Dyrektor szkoły zapewnia prawidłowy przebieg stażu. Szczegółowe obowiązki dyrektora względem nauczyciela odbywającego staż określają przepisy § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż niezbędne warunki do:

1) obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, z uwzględnieniem zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole,

2) udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły,

3) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych.

Dyrektor szkoły uwzględnia w wewnątrzszkolnym planie doskonalenia zawodowego nauczycieli formy doskonalenia przydatne w realizacji działań i zadań zawartych w planach rozwoju zawodowego nauczycieli. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do korekty planu rozwoju zawodowego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela

W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania określone w przepisach rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2004 r. powinien w szczególności:

1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,

3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

- z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego powinien uwzględniać wszystkie ww. zadania.

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie awansu zawodowego przez nauczycieli, zostały tak skonstruowane, aby zapewnić nauczycielowi mianowanemu dużą samodzielność w kreowaniu swojego planu rozwoju zawodowego. Forma planu może być dowolna, natomiast treść musi odpowiadać wymogom określonym w przepisach rozporządzenia, tj. uwzględniać zadania, które nauczyciel zobligowany jest realizować w okresie stażu. Należy przy tym pamiętać, że im bardziej precyzyjnie zostanie skonstruowany plan tym łatwiej jest go realizować. Stanowi on swego rodzaju instrukcję, dzięki której dokładnie wiemy co w danym okresie powinniśmy zrobić. Ma to wielkie znaczenie, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że staż trwa 2 lata i 9 miesięcy. To długo – bez precyzyjnych wskazówek możemy się pogubić. Pamiętajmy, że na podstawie planu rozwoju zawodowego będziemy musieli napisać sprawozdanie, im plan będzie bardziej precyzyjny, tym łatwiej uporamy się ze sprawozdaniem z jego realizacji. Nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian. Dyrektor może zwrócić nauczycielowi plan rozwoju do poprawy i zobowiązać go do naniesienia niezbędnych zmian. Takie zobowiązanie powinno mieć charakter pisemny. Dyrektor powinien precyzyjnie wskazać zakres niezbędnych zmian, jaki nauczyciel ma wprowadzić do swojego planu rozwoju. Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do korekty planu rozwoju zawodowego.

W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły. Pamiętajmy, że 2 lata i 9 miesięcy to długi okres, może się w nim wiele wydarzyć, dlatego mogą być konieczne zmiany w planie rozwoju zawodowego. Plan jest rodzajem umowy między dyrektorem szkoły a nauczycielem, w której uwzględnia się zarówno indywidualny rozwój nauczyciela jak i dobro placówki, w której nauczyciel odbywa staż.

W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przepisy nie określają formy sprawozdania z realizacji planu. Stąd też wybór formy sprawozdania należy do nauczyciela. W sprawozdaniu z realizacji planu nauczyciel powinien wskazać działania podejmowane w trakcie stażu, przedstawić sposób ich realizacji oraz efekty tych działań. Najlepiej pisać sprawozdanie w trakcie stażu, nie będziemy wtedy zaskoczeni dniem 31 maja kiedy skończymy staż i nie będziemy pamiętali co wydarzyło się podczas minionych 2 lat i 9 miesięcy. Wówczas nawet 30 dni na napisanie sprawozdania może się okazać za krótkim okresem na przygotowanie sprawozdania.

Należy pamiętać, ze sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego będzie podstawą do oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu dla dyrektora szkoły. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciel załącza również do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Zarówno sprawozdanie jak i plan rozwoju zawodowego jest ważnym źródłem informacji dla komisji kwalifikacyjnej na temat dorobku zawodowego nauczyciela, a szczególnie na temat jego efektów i wpływu stażu na jakość pracy szkoły. Pamiętajmy, że poprzez plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji prezentujemy efekty naszej pracy komisji kwalifikacyjnej.

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela

Zgodnie z art. 9c ust. 6 Karty Nauczyciela, ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, dyrektor szkoły:

z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz

po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Jeżeli rada rodziców nie przedstawi swojej opinii w przewidzianym terminie dyrektor dokonuje oceny bez tej opinii.

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna (art. 9c ust. 8 Karty Nauczyciela). Ocena musi być sporządzona na piśmie i zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. W uzasadnieniu oceny dyrektor szkoły powinien w szczególności odnieść się do stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela. Uzasadnienie oceny powinno zawierać informacje o efektach realizacji planu rozwoju zawodowego oraz korzyściach odniesionych przez szkołę. Również w przypadku negatywnej oceny, uzasadnienie jest istotne. Daje nauczycielowi szansę zrozumienia, jakie błędy popełnił podczas stażu, dlaczego staż zakończył się niepowodzeniem. Pamiętajmy, że od negatywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu przysługuje nauczycielowi odwołanie. Przy rozpatrywaniu odwołania przez organ nadzoru pedagogicznego argumenty zawarte w uzasadnieniu oceny mogą mieć decydujące znaczenie przy sformułowaniu ostatecznej oceny.

Od oceny dorobku zawodowego nauczyciel może się odwołać do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 9c ust. 9 Karty Nauczyciela). Odwołanie od oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciel składa w terminie 14 dni od dnia otrzymania oceny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna. W przypadku niedotrzymania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny terminu rozpatrzenia odwołania od oceny dorobku zawodowego, nauczyciel może złożyć wniosek o podjęcie postępowania i będzie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

W przypadku, gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela, ustalona przez organ prowadzący jest negatywna, ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu kończy pierwszy etap postępowania w sprawie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Etap pierwszy, moglibyśmy nazwać „wewnętrznym”, ponieważ odbywa się w szkole, w której zatrudniony jest nauczyciel. Jednocześnie, z końcem pierwszego rozpoczyna się drugi etap – „zewnętrzny”, w którym dorobek zawodowy nauczyciel zostanie poddany ocenie komisji kwalifikacyjnej powołanej przez organ nadzoru pedagogicznego.

Następny etap to postępowanie administracyjne, w trakcie którego dokonywana jest ocena spełniania przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego w trakcie postępowania przed komisją kwalifikacyjną.

Po odbyciu stażu i uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu, nauczyciel składa zatem wniosek do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Przystąpienie do II etapu postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego jest uwarunkowane uzyskaniem pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu oraz złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie kwalifikacyjne zostaje wszczęte z dniem złożenia przez nauczyciela wniosku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek w okresie 3 lat od dnia uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 7 Karty Nauczyciela). Data złożenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego wpływa na termin wydania decyzji o nadaniu stopnia. Zgodnie bowiem z art. 9b ust. 3 i ust. 4 Karty Nauczyciela nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ nadzorujący pracę szkoły wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego obejmuje następujące dokumenty:

1) potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, akt nadania stopnia awansu

zawodowego nauczyciela mianowanego – poświadczone kopie;

2) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz o nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu;

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;

c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;

d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

3) opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów; dyplom lub świadectwo potwierdzające zaawansowaną znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d - poświadczoną kopię.

Komisja Kwalifikacyjna

Przed powołaniem komisji kwalifikacyjnej, która dokonuje analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadza rozmowę z nauczycielem organ prowadzący postępowanie przeprowadza analizę formalną wniosku i dokumentacji nauczyciela. Analiza formalna wniosku oraz dokumentacji polega na sprawdzeniu, czy nauczyciel przedłożył wszystkie wymagane dokumenty, oraz czy dokumenty te mają wymaganą formę.

Jeżeli wniosek i dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych organ prowadzący postępowanie wskazuje nauczycielowi szczegółowo stwierdzone braki i wyznacza termin ich uzupełnienia. Nauczyciel powinien uzupełnić brakujące dokumenty w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia wskazanych braków formalnych wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jeżeli wniosek oraz dokumentacja nauczyciela spełniają wymagania formalne organ sprawujący nadzór pedagogiczny powołuje komisję kwalifikacyjną, która dokonuje analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadza z nauczycielem rozmowę. W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako jej przewodniczący,

2) dyrektor szkoły (w przypadku gdy o awans ubiega się dyrektor – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę),

3) trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Na wniosek nauczyciela w skład komisji może wejść przedstawiciel związku zawodowego. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku (art. 9g ust. 5 Karty Nauczyciela).

Organ powołujący komisję kwalifikacyjną, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju oraz co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny powołuje komisję kwalifikacyjną na wniosek nauczyciela i powiadamia nauczyciela o terminie i miejscu posiedzenia komisji co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

Komisja kwalifikacyjna analizuje dorobek zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego na podstawie przedłożonej przez nauczyciela dokumentacji oraz przeprowadzonej rozmowy, podczas której nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wpływu działań i zadań zrealizowanych przez nauczyciela w czasie stażu na podwyższenie jakości pracy szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 12 ust. 3 rozporządzenia).

Zgodnie z przepisami (§ 8 ust. 2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:

1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia programu działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją,

2) wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

3) umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez: prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć,

4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań:

a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych; w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta Centrum Edukacji Artystycznej,

c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności w zakresie działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,

d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,

e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej,

5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Komisja kwalifikacyjna podejmuje rozstrzygnięcie w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, według skali punktowej od 0 do 10. Nauczyciel otrzymuje akceptację komisji w przypadku uzyskania średniej arytmetycznej punktów w wysokości co najmniej 7. Jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, przed obliczeniem średniej arytmetycznej punktów odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.

Z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej sporządzany jest protokół (§ 14 ust. 1), który zawiera w szczególności:

1) datę i miejsce posiedzenia komisji,

2) imiona i nazwiska członków komisji,

3) imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji w charakterze obserwatora,

4) pytania zadane nauczycielowi w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, wraz z informacją o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach,

5) uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe,

6) średnią arytmetyczną punktów,

7) uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji,

8) podpisy członków uczestniczących w jej pracach.

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów powinno odnosić się do spełniania przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, określonych w przepisach § 8 ust. 2 rozporządzenia.

Komisja wydaje nauczycielowi zaświadczenie o otrzymaniu akceptacji. Wzór zaświadczenia określony jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Ocena komisji kwalifikacyjnej nie jest decyzją administracyjną, od której służy nauczycielowi odwołanie. W razie nieotrzymania akceptacji nauczyciel może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

Nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

Warunki niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego określa art. 9b ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela. Są to:

1) spełnianie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a-3 ustawy – Karta Nauczyciela,

2) odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela,

3) uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie.

Zgodnie z art. 9b ust. 4 – Karty Nauczyciela nauczycielowi, który spełnia ww. warunki organ sprawujący nadzór pedagogiczny nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, stopień nauczyciela dyplomowanego.

Ustawa - Karta Nauczyciela określa szczególne elementy decyzji administracyjnej jaką jest akt nadania stopnia awansu zawodowego. Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera w szczególności: nazwę komisji egzaminacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o zdaniu egzaminu, stopień awansu zawodowego, a także informację o poziomie wykształcenia nauczyciela. Ponadto, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 107 Kpa) decyzja o nadaniu stopnia awansu zawodowego powinna zawierać: oznaczenie organu, który wydał decyzję, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego określony jest w załączniku do rozporządzenia.

Uzasadnienie aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego powinno odnosić się do ustawowych warunków nadania stopnia, określonych w art. 9b ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela.

Nauczyciel uzyskuje stopień awansu zawodowego z dniem wydania decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (a nie z dniem otrzymania akceptacji komisji kwalifikacyjne).

Odmowa nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

W świetle art. 9b ust. 6 Karty Nauczyciela, w przypadku niespełniania przez nauczyciela warunków, określonych w art. 9b ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, organ prowadzący postępowanie odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 10 § 1 Kpa.) - przed wydaniem decyzji o odmowie nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego – organ prowadzący postępowanie powinien powiadomić nauczyciela o prawie wglądu do akt sprawy oraz wypowiedzenia się co do materiałów zebranych w postępowaniu kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Decyzja o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego:

1) powinna odpowiadać ogólnym zasadom, określonym w art. 107 Kpa.,

2) uzasadnienie decyzji powinno odnosić się do ustawowych wymogów nadania stopnia, określonych w art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela i wskazywać, którego z warunków nauczyciel nie spełnia.

Protokoły i dokumentacja komisji kwalifikacyjnej przechowywane są przez organ prowadzący postępowanie. Nauczyciel dyplomowany może odebrać dokumentację dołączoną do wniosku o podjęcie postępowania po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej kończącej postępowanie. Organ wydający decyzje zatrzymuje jedynie dokumentację będącą podstawą wydania decyzji.