Kształcenie wysokich lotów 2019 - 2022

INFORMACJE O PROJEKCIE

PDFDrukujEmail

11-03-2020 

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

 

Numer i nazwa Działania: 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

 

Instytucja, w której wniosek został złożony: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

 

Tytuł projektu: Kształcenie wysokich lotów.

 

Okres realizacji projektu: od: 01.09.2019 do: 30.09.2022

 

CEL PROJEKTU

 

Głównym celem projektu jest dostosowanie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia zawodowego do zmieniających się oczekiwań na rynku pracy, wzmocnienie przewagi kompetencyjnej oraz kluczowych kwalifikacji zawodowych obecnych oraz przyszłych pracowników sektora lotniczego oraz branży usług lotniczych z terenów województwa podkarpackiego poprzez organizację staży dla uczniów i nauczycieli w firmie LOT AMS Sp. z o.o. Efektywne dopasowywanie zakresu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostępności programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

 

ZADANIA PROJEKTU

 1. Zorganizowanie praktyk/staży u pracodawców dla uczniów/uczennic uczących się w zawodzie technik mechanik lotniczy
 2. Zorganizowanie praktyk/staży u pracodawców dla nauczycieli przedmiotów zawodowych uczących w zawodzie technik mechanik lotniczy.
 3. Wyposażenie pracowni szkolnych (technik mechanik lotniczy)
 4. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla uczniów/nauczycieli uczących się w zawodzie technik mechanik lotniczy.

Ogłoszenie o wynikach rekrutacji na szkolenia specjalistyczne dla uczniów klas I, II, III i IV w zawiedzie technik mechanik lotniczy

PDFDrukujEmail

10-03-2020 

 

Ogłoszenie o wynikach rekrutacji na szkolenia
specjalistyczne dla uczniów
klas I, II, III i IV w zawiedzie technik mechanik lotniczy

w ramach projektu „Kształcenie wysokich lotów”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie,

Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
Nr: RPPK.09.04.00-18-0025/19

 

Semestr letni 2020 r.

 

Komisja Rekrutacyjna ogłasza, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji na szkolenia specjalistyczne w projekcie pt. „Kształcenie wysokich lotów” realizowanym w ramach Działania 9.4 – Semestr letni 2020, dot. szkoleń specjalistycznych zostali zakwalifikowani następujący uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie:

 

Lista zakwalifikowanych uczniów >>

 

Zakwalifikowani uczniowie otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem powyższego.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia/szkoleń prosimy o pilną informację.

Osoby z listy rezerwowej będą powiadamiane o możliwości uczestnictwa w szkoleniu w momencie rezygnacji uczestnika zakwalifikowanego w pierwszej kolejności.

Informacji o projekcie udziela Opiekun projektu z ramienia Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, Pan Andrzej Kulasa- Kierownik kształcenia praktycznego.

 

Gratulujemy!

 

Komisja Rekrutacyjna

adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rozpoczęcie rekrutacji na szkolenia specjalistyczne dla uczniów klas I, II, III i IV w zawodzie technik mechanik lotniczy

PDFDrukujEmail

02-03-2020 

 

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenia
specjalistyczne dla uczniów
klas I, II, III i IV w zawiedzie technik mechanik lotniczy

w ramach projektu „Kształcenie wysokich lotów”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie,

Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
Nr: RPPK.09.04.00-18-0025/19

 

Semestr letni 2020 r.

 

Firma LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Partnerstwie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na szkolenia specjalistyczne dla uczniów klas I, II, III i IV w zawodzie technik mechanik lotniczy.

 

Rekrutacja dotyczy następującego pakietu szkoleń:

 • PART-145
 • PART -147
 • Język angielski - techniczny
 • Przepisy Prawa Lotniczego
 • Human Factor
 • ATA 20
 • Szkolenie kompozytowe/Warsztat

Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia wszystkich 7 modułów szkoleniowych (do czasu zakończenia projektu). Szkolenia odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

 

Planowane terminy szkoleń w podziale na kwartały >>

 

Kandydaci składają skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz wypełnionych i podpisanych załączników, na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz dostarczają oryginał formularza wraz załącznikami do sekretariatu szkolnego w terminach wskazanych poniżej. Brak dostarczenia wersji papierowej formularza (lub dostarczenie niekompletnej wersji dokumentów) skutkuje odrzuceniem zgłoszenia bez rozpatrzenia. Zarówno w postaci skanu jak i oryginału należy złożyć podpisane przez siebie (a w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez opiekunów prawnych) następujące dokumenty:

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu wersji elektronicznej + potwierdzenie wpłynięcia wersji papierowej).

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w terminie do 5.03.2020 r. (wersja papierowa najpóźniej do 09.03.2020r.).

 

Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pt. "Kształcenie wysokich lotów". Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie oraz w sekretariacie szkolnym.

 

Informacji o projekcie udziela Opiekun projektu z ramienia Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, Pan Andrzej Kulasa- Kierownik kształcenia praktycznego.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Ogłoszenie o rekrutacji na staż Grupy I dla uczniów ZSM w Rzeszowie kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy

PDFDrukujEmail

18-12-2019 

 

Ogłoszenie o rekrutacji na staż Grupy I dla uczniów ZSM w Rzeszowie
kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy w ramach projektu
„Kształcenie wysokich lotów” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji
w regionie,
Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
Nr umowy: RPPK.09.04.00-18-0005/19

 

Firma LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Partnerstwie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na staż dla uczniów klas kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy.

Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia 300h stażu (do czasu zakończenia projektu). Staże odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Planowane terminy stażu w podziale na grupy:

 

 

Kandydaci składają skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz wypełnionych i podpisanych załączników, na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz dostarczają oryginał formularza wraz załącznikami do sekretariatu szkolnego w terminie wskazanych poniżej. Brak dostarczenia wersji papierowej formularza (lub dostarczenie niekompletnej wersji dokumentów) skutkuje odrzuceniem zgłoszenia bez rozpatrzenia. Zarówno w postaci skanu jak i oryginału należy złożyć podpisane przez siebie (a w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez opiekunów prawnych) następujące dokumenty:

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu wersji elektronicznej + potwierdzenie wpłynięcia wersji papierowej).

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do dnia 20 grudnia 2019 r. do godziny 9:00

 

Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pt. "Kształcenie wysokich lotów". Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie oraz w sekretariacie szkolnym.

Informacji o projekcie udziela Kierownik szkolenia praktycznego Pan Andrzej Kulasa.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Ogłoszenie o rekrutacji na staż Grupy I dla uczniów ZSM w Rzeszowie kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy

PDFDrukujEmail

16-12-2019 

 

Ogłoszenie o rekrutacji na staż Grupy I dla uczniów ZSM w Rzeszowie

kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy w ramach projektu

„Kształcenie wysokich lotów” realizowanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie,

Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Nr umowy: RPPK.09.04.00-18-0005/19

 

Firma LOT Aircraft Maintenance Services Sp. z o.o. w Partnerstwie z Zespołem Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na staż dla uczniów klas kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy. Udział w rekrutacji jest równoznaczny ze zobowiązaniem ukończenia 300h stażu (do czasu zakończenia projektu). Staże odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Planowane terminy stażu w podziale na grupy:

 

 

Kandydaci składają skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego oraz wypełnionych i podpisanych załączników, na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz dostarczają oryginał formularza wraz załącznikami do sekretariatu szkolnego w terminie wskazanych poniżej. Brak dostarczenia wersji papierowej formularza (lub dostarczenie niekompletnej wersji dokumentów) skutkuje odrzuceniem zgłoszenia bez rozpatrzenia. Zarówno w postaci skanu jak i oryginału należy złożyć podpisane przez siebie (a w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez opiekunów prawnych) następujące dokumenty:

O zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu wersji elektronicznej + potwierdzenie wpłynięcia wersji papierowej).

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do dnia 17 grudnia 2019 r. do godz. 9:00.

 

Szczegółowe wytyczne określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pt. "Kształcenie wysokich lotów". Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie oraz w sekretariacie szkolnym.

Informacji o projekcie udziela Kierownik szkolenia praktycznego Pan Andrzej Kulasa.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!