Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia dla uczniów

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

15-02-2018

 

Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia dla uczniów

w Zespole Szkół Mechanicznych w ramach projektu

pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.

nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

 

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na kursy i szkolenia dla uczniów do projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Szkolenia i kursy skierowane są do uczniów ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego objętych wsparciem w ramach projektu.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 12 lutego 2018 r. do 25 lutego 2018 r.

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w kursach i szkoleniach dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018 dostępny na szkolnej stronie internetowej http://www.zsm.resman.pl i tablicy ogłoszeń, gdzie dostępne są również wszystkie dokumenty rekrutacyjne: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia uczestnika. Regulaminy i dokumentacja dostępne są również w Biurze projektu ul. Szopena 13 w Rzeszowie (budynek Gimnazjum nr 2).

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Zespole Szkół Mechanicznych, w sekretariacie szkoły.

 

Szczegółowy wykaz kursów i szkoleń dla uczniów objętych tym ogłoszeniem przedstawia poniższe zestawienie.

 

Zapraszamy do udziału w tej formie wsparcia!

 

Lp.

Forma wsparcia

Liczba osób

Liczba godzin

Kierunek kształcenia

1.

Kurs spawania (TIG1)

15

150 godzin

Technik: mechanik, mechatronik

2.

Kurs terminologii mechanicznej w języku angielskim

7

50 godzin

Technik: mechanik, mechatronik

3.

Kurs nowoczesnych technik fryzjerskich

6

40 godzin

Technik usług fryzjerskich

 

Ważne informacje uzupełniające:

Uczniowie składają w sekretariacie szkoły wypełnione i podpisane przez siebie oraz w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez rodziców lub opiekunów prawnych tylko następujące załączniki:

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być podpisane przez ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego również przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.

Uczniowie nie składają podpisanych Regulaminów, są jedynie zobowiązania aby zapoznać się z ich treścią.

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!