Ogłoszenie o rekrutacji na staże zawodowe i zajęcia specjalistyczne

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

10-01-2018

 

Ogłoszenie o rekrutacji na staże zawodowe i zajęcia specjalistyczne
dla uczniów
Zespołu Szkół Mechanicznych w zawodzie
technik mechanik lotniczy w ramach projektu
pn. "Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie"
nr: RPPK.09.04.00-18-0003/17

 

Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na staże zawodowe oraz zajęcia specjalistyczne dla uczniów w ramach projektu „Dualne kształcenie – pewne zatrudnienie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą Linetech Sp. z o.o. Sp.k.

 

Rekrutacja odbędzie się w terminie od 8 stycznia 2018 r. do 15 stycznia 2018 r.

 

Wsparcie w ramach projektu skierowane do uczniówZSM kształcących sięw zawodzie technik mechanik lotniczy.Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekciept. „Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie”w roku szkolnym 2017/2018, zamieszczony na szkolnej stronie internetowej http://www.zsm.resman.pl.

 

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne są również w Biurze projektu, ul. Hetmańska 45A , pokój nr 9. Informacji o projekcie udziela mgr inż. Adam Dytko.

Kandydaciskładają w sekretariacie szkoły wypełnione i podpisane przez siebie, oraz w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez rodziców lub opiekunów prawnych następujące dokumenty:

Formularze dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie szkoły w dziale: Projekty Unijne. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Mechanicznych w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2018 r. godz.13.00.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!