Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia dla uczniów

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

15-05-2017

 

Ogłoszenie o rekrutacji na kursy i szkolenia dla uczniów
w Zespole Szkół Mechanicznych w ramach

projektu pn. „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy”.

nr: WND-RPPK.09.04.00-18-0039/16

 

Gmina Miasto Rzeszów ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na kursy i szkolenia dla uczniów do projektu „Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Szkolenia i kursy skierowane są do uczniów ponadgimnazjalnych szkół kształcenia zawodowego objętych wsparciem w ramach projektu.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 15 maja 2017 r. do 31 maja 2017 r.

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i udziału w kursach i szkoleniach dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017 dostępny na szkolnej stronie internetowej http://www.zsm.resman.pl i tablicy ogłoszeń, gdzie dostępne są również wszystkie dokumenty rekrutacyjne: formularz rekrutacyjny oraz oświadczenia uczestnika. Regulaminy i dokumentacja dostępne są również w Biurze projektu ul. Partyzantów 10a w Rzeszowie (budynek Gimnazjum nr 10).

 

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Zespole Szkół Mechanicznych, w sekretariacie szkoły.

 

Szczegółowy wykaz kursów i szkoleń dla uczniów objętych tym ogłoszeniem przedstawia poniższe zestawienie.

 

Zapraszamy do udziału w tej formie wsparcia!

 

Lp.

Forma wsparcia

Liczba osób

Liczba godzin

Kierunek kształcenia

1

Kurs spawania

15

150 godzin

Technik: mechanik, mechatronik

2

Kurs terminologii mechanicznej w języku angielskim

6

50 godzin

Technik: mechanik, mechatronik

3

Kurs nowoczesnych technik fryzjerskich

5

40 godzin

Technik usług fryzjerskich

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

http://www.zsm.resman.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2127&Itemid=409

 

Uczniowie składają wypełnione i podpisane przez siebie oraz w przypadku uczniów niepełnoletnich także przez rodziców lub opiekunów prawnych następujące załączniki:

  1. Załącznik nr 2 – Formularz rekrutacyjny (obowiązkowy).
  2. Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa (obowiązkowy).
  3. Załącznik nr 4 - Oświadczenie uczestnika (obowiązkowy).
  4. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o dochodach (obowiązkowy).
  5. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o niepełnosprawności (składają jeśli dotyczy).

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty muszą być podpisane przez ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego również przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.

 

Uczniowie nie składają podpisanych Regulaminów, muszą się zapoznać z jego treścią (bo podpisują takie oświadczenie na formularzu rekrutacyjnym), ale nie wymagamy żeby je drukowali i składali podpisane.

 

Proszę o czytelne wpisywanie danych oraz ich sprawdzenie (zwłaszcza numerów PESEL, bo to jest niezbędne na potrzeby zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego).

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!