Awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

Wstęp

Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu dwóch lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (przez przepracowanie należy rozumieć okres zatrudnienia nauczyciela w szkole). Nauczyciel kontraktowy ma tym samym dwa lata na zaplanowanie własnego rozwoju zawodowego oraz działań, które będzie podejmował w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy oraz podniesienia jakości pracy szkoły, w której jest zatrudniony.

Ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw uchylono przepis obligujący nauczyciela kontraktowego do niezwłocznego rozpoczynania stażu na stopień nauczyciela mianowanego, po rygorem wygaśnięcia stosunku pracy w przypadku nieuzyskania tego stopnia w okresie 4 lat pracy w szkole. Nauczyciel kontraktowy podejmuje samodzielnie decyzję o ubieganiu się o stopień nauczyciela mianowanego.

W świetle art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy – Karta Nauczyciela warunkiem nadania stopnia nauczyciela mianowanego jest:

· spełnianie wymagań kwalifikacyjnych;

· odbycie stażu i uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela;

· zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego składa się z dwóch etapów:

· I etap (szkolny) – w trakcie którego nauczyciel odbywa staż i uzyskuje ocenę dorobku zawodowego za okres stażu,

· II etap (zewnętrzny) – postępowanie administracyjne rozpoczynane na wniosek nauczyciela skierowany do organu prowadzącego szkołę; w toku tego postępowania komisja egzaminacyjna - powołana przez organ prowadzący szkołę - ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego, zatwierdzony przez dyrektora szkoły a po zakończeniu stażu przedkłada dyrektorowi szkoły sprawozdanie z jego realizacji. Nauczyciel kontraktowy ma przydzielonego opiekuna stażu, którego zadaniem jest wspieranie nauczyciela w realizacji planu rozwoju zawodowego. Za okres stażu nauczyciel otrzymuje ocenę dorobku zawodowego. Po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciel składa wniosek do organu prowadzącego szkołę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Złożenie wniosku rozpoczyna drugi etap postępowania egzaminacyjnego, w którym nauczyciel zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną. Zdanie egzaminu jest warunkiem niezbędnym uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Nauczycielowi, który zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną i spełnia pozostałe warunki, określone w art. 9b ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Warunki odbywania stażu

Warunki odbywania stażu są podobne jak w przypadku stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, a więc:

· staż oznacza okres zatrudnienia nauczyciela w wymiarze co najmniej ˝ obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczęty i realizowany w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a ustawy,

· warunkiem odbywania stażu jest zatrudnienie w wymiarze co najmniej ˝ obowiązkowego wymiaru zajęć w jednej lub łącznie w kilku szkołach (art. 22 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela), nauczyciel odbywający staż musi być zatrudniony zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.

Inny niż w przypadku stażu na stopień nauczyciela kontraktowego jest wymiar stażu. Staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy lub rok i 9 miesięcy – w przypadku nauczyciela posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora. Zgodnie z przepisem art. 9c ust. 2 dyrektor szkoły może skrócić do roku i 9 miesięcy staż nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w trybie art. 9a ust. 3 Karty Nauczyciela. Zgodnie z ww. przepisem nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego.

Nauczyciel kontraktowy rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły. Jeżeli nauczyciel zostanie zatrudniony po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego (art. 9d ust. 2 Karty Nauczyciela).

W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela).

Dyrektor szkoły ma bezpośredni wpływ na przebieg stażu nauczyciela kontraktowego:

· przydziela opiekuna stażu,

· zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela,

· wystawia ocenę dorobku zawodowego za okres stażu,

a następnie

· wchodzi w skład komisji egzaminacyjnej, która ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Dyrektor szkoły zapewnia prawidłowy przebieg stażu. Szczegółowe obowiązki dyrektora względem nauczyciela odbywającego staż określają przepisy § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż niezbędne warunki do:

1) obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, z uwzględnieniem zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole,

2) udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły,

3) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych.

Podobnie jak w przypadku nauczyciela kontraktowego dyrektor szkoły przydziela, spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, opiekuna stażu, którego zadaniem jest:

· udzielanie nauczycielowi kontraktowemu pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz

· opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Do zadań opiekuna stażu należy również:

· pomaganie nauczycielowi w dokonaniu zmian w projekcie planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły,

· udzielanie nauczycielowi wskazówek związanych ze zmianą planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu, zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły,

· omawianie z nauczycielem prowadzonych lub obserwowanych zajęć,

· wspieranie nauczyciela w okresie realizacji planu rozwoju zawodowego, w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

Opiekun stażu opracowuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu i przedstawia go dyrektorowi szkoły w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania stażu dyrektor szkoły może zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela

W okresie stażu nauczyciel kontraktowy realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania określone w przepisach § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. W świetle ww. przepisu nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły

- z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Przepisy w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nie określają formy planu rozwoju zawodowego nauczyciela na okres stażu. Dlatego dopuszczalne są różne rozwiązania. Forma planu rozwoju zawodowego nauczyciela może być dowolna, natomiast treść musi odpowiadać wymogom określonym w przepisach rozporządzenia, tj. uwzględniać zadania, które nauczyciel powinien realizować w okresie stażu. Nauczyciel kontraktowy, projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły. Plan powinien być prosty i przejrzysty, pamiętajmy że jest on również narzędziem pomocnym w realizacji zadań przewidzianych przepisami rozporządzenia. Ponieważ planujemy pracę na dosyć długi okres czasu, trwający z reguły 2 lata i 9 miesięcy, musi to być narzędzie użyteczne. Dlatego najczęściej nauczyciele sporządzają plany w formie tabeli, w której odnotowuje się przede wszystkim nazwę zadania, termin realizacji i uwagi dotyczące przebiegu realizacji zadania.

Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian. Dyrektor sprawdza w szczególności, czy przedłożony przez nauczyciela plan rozwoju zawodowego jest zgodny z potrzebami szkoły oraz środowiska lokalnego oraz, czy uwzględnia obowiązki i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Ocenia również, czy zapisane przez nauczyciela przedsięwzięcia będą pożyteczne zarówno dla szkoły, jak i dla indywidualnego rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego oraz, czy ich realizacja jest realna.

Dyrektor może zwrócić nauczycielowi plan rozwoju do poprawy i zobowiązać go do naniesienia niezbędnych zmian. Takie zobowiązanie powinno mieć charakter pisemny. Dyrektor powinien precyzyjnie wskazać zakres niezbędnych zmian, jaki nauczyciel ma wprowadzić do swojego planu rozwoju. Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do korekty planu rozwoju zawodowego. Nauczyciel, również może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego, w czasie trwania stażu, ale jedynie za zgodą dyrektora szkoły.

W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Podobnie jak w przypadku planu rozwoju zawodowego nauczyciela na okres stażu, przepisy nie określają również formy sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Stąd też wybór formy sprawozdania należy do nauczyciela. Bezsporne jest natomiast, że w sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciel powinien wykazać działania podejmowane w trakcie stażu, sposób ich realizacji oraz efekty tych działań. Do napisania sprawozdania najlepiej przygotowywać się podczas całego stażu. Dlatego dobrze jest dokumentować w trakcie trwania stażu realizację poszczególnych zadań. Jeśli sprawozdanie powstaje przeze cały czas trwania stażu, nie mamy problemów z dotrzymaniem terminu złożenia sprawozdania.

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela

Zgodnie z art. 9c ust. 6 Karty Nauczyciela, ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, dyrektor szkoły:

· z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz

· po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Jeżeli rada rodziców nie przedstawi swojej opinii w przewidzianym terminie dyrektor dokonuje oceny bez tej opinii.

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna (art. 9c ust. 8 Karty Nauczyciela). Ocena musi być sporządzona na piśmie i zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. W uzasadnieniu oceny dyrektor szkoły powinien w szczególności odnieść się do stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela. Niezwykle ważne jest uzasadnienie oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Uzasadnienie pozytywnej oceny powinno zawierać informacje o efektach realizacji planu rozwoju zawodowego oraz korzyściach odniesionych przez szkołę. Również w przypadku negatywnej oceny, uzasadnienie jest istotne. Daje nauczycielowi szansę zrozumienia, jakie błędy popełnił podczas stażu, dlaczego staż zakończył się niepowodzeniem. Pamiętajmy, że od negatywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu przysługuje nauczycielowi odwołanie. Przy rozpatrywaniu odwołania przez organ nadzoru pedagogicznego argumenty zawarte w uzasadnieniu oceny mogą mieć decydujące znaczenie przy sformułowaniu ostatecznej oceny.

Od oceny dorobku zawodowego nauczyciel może się odwołać do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 9c ust. 9 Karty Nauczyciela). Odwołanie od oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciel składa w terminie 14 dni od dnia otrzymania oceny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna. W przypadku niedotrzymania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny terminu rozpatrzenia odwołania od oceny dorobku zawodowego, nauczyciel może złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i będzie dopuszczony do egzaminu. W przypadku, gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela, ustalona przez organ prowadzący jest negatywna, ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu kończy pierwszy etap postępowania w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Po odbyciu stażu i uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciel składa wniosek do organu prowadzącego szkołę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Przystąpienie do II etapu postępowania na stopień nauczyciela mianowanego jest uwarunkowane uzyskaniem pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu oraz złożeniem wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.

Postępowanie egzaminacyjne zostaje wszczęte z dniem złożenia przez nauczyciela wniosku do organu prowadzącego szkołę. Nauczyciel kontraktowy składa wniosek w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu (czyli do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego). W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 7 Karty Nauczyciela).

Data złożenia do organu prowadzącego szkołę wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wpływa na termin wydania decyzji o nadaniu stopnia. Zgodnie bowiem z art. 9b ust. 3 i ust. 4 Karty Nauczyciela nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego obejmuje następujące dokumenty:

1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, akt nadania stopnia 2) awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – poświadczone kopie;

zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz o nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu;

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;

c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego; uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

Egzamin

Przed powołaniem komisji egzaminacyjnej, która przeprowadzi egzamin z nauczycielem organ prowadzący postępowanie przeprowadza analizę formalną wniosku i dokumentacji nauczyciela. Analiza formalna wniosku oraz dokumentacji polega na sprawdzeniu, czy nauczyciel przedłożył wszystkie wymagane dokumenty, oraz czy dokumenty te mają wymaganą formę. Jeżeli wniosek i dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych organ prowadzący postępowanie wskazuje nauczycielowi szczegółowo stwierdzone braki i wyznacza termin ich uzupełnienia. Nauczyciel powinien uzupełnić brakujące dokumenty w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia wskazanych braków formalnych wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jeżeli wniosek oraz dokumentacja nauczyciela spełniają wymagania formalne organ prowadzący szkołę powołuje komisję egzaminacyjną, która przeprowadzi egzamin z nauczycielem. W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3) dyrektor szkoły;

4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Organ prowadzący szkołę powołuje komisję egzaminacyjną na wniosek nauczyciela i powiadamia nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji. Organ powołujący komisję egzaminacyjną, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju oraz co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel. Nauczyciel może złożyć wniosek o powołanie w skład komisji kwalifikacyjnej przedstawiciela związku zawodowego. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku (art. 9g ust. 5 Karty Nauczyciela).

Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego:

· dokonuje prezentacji własnego dorobku zawodowego;

· odpowiada na pytania członków komisji, dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, określonych w przepisach rozporządzenia.

Zgodnie z przepisami § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:

1) umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela, – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenie karty pobytu dziecka w szkole oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków;

2) umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

3) umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcie w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, według skali punktowej od 0 do 10. Nauczyciel zdaje egzamin w przypadku uzyskania średniej arytmetycznej punktów w wysokości co najmniej 7. Jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, przed obliczeniem średniej arytmetycznej punktów odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.

Z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej sporządzany jest protokół (§ 14 ust. 1), który zawiera w szczególności:

1) datę i miejsce posiedzenia komisji;

2) imiona i nazwiska członków komisji;

3) imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji w charakterze obserwatora;

4) pytania zadane nauczycielowi w czasie egzaminu, wraz z informacją o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach;

5) uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe;

6) średnią arytmetyczną punktów;

7) uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji;

8) podpisy członków uczestniczących w jej pracach.

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów powinno odnosić się do spełniania przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, określonych w przepisach § 7 ust. 2 rozporządzenia.

Komisja wydaje nauczycielowi zaświadczenie o zdaniu egzaminu. Ocena Komisji Egzaminacyjnej nie jest decyzją administracyjną, od której służy nauczycielowi odwołanie. W razie niezdania egzaminu nauczyciel może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy. Nauczyciel kontraktowy może przystąpić ponownie do egzaminu tylko jeden raz w danej szkole.

Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Warunki niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego określa art. 9b ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. Są to:

1. spełnianie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a-3 ustawy – Karta Nauczyciela,

2. odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela,

3. zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Zgodnie z art. 9b ust. 4 – Karty Nauczyciela nauczycielowi, który spełnia ww. warunki organ prowadzący szkołę nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, stopień nauczyciela mianowanego. Karty Nauczyciela określa szczególne elementy decyzji administracyjnej jaką jest akt nadania stopnia awansu zawodowego (art. 9g ust. 5). Akt nadania stopnia awansu zawodowego zawiera w szczególności: nazwę komisji egzaminacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o zdaniu egzaminu, stopień awansu zawodowego, a także informację o poziomie wykształcenia nauczyciela. Ponadto, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 107 Kpa) decyzja o nadaniu stopnia awansu zawodowego powinna zawierać: oznaczenie organu który wydał decyzję, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego określony jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Nauczyciel uzyskuje stopień awansu zawodowego z dniem wydania decyzji o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W świetle art. 9b ust. 6 Karty Nauczyciela, w przypadku niespełniania przez nauczyciela warunków, określonych w art. 9b ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, organ prowadzący postępowanie odmawia nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 10 § 1 Kpa) - przed wydaniem decyzji o odmowie nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego – organ prowadzący postępowanie powinien powiadomić nauczyciela o prawie wglądu do akt sprawy oraz wypowiedzenia się co do materiałów zebranych w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego.

Decyzja o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego powinna odpowiadać ogólnym zasadom, określonym w art. 107 Kpa, a uzasadnienie decyzji powinno odnosić się do ustawowych wymogów nadania stopnia, określonych w art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela i wskazywać, którego z warunków nauczyciel nie spełnił. Od decyzji odmawiającej nadania stopnia nauczyciela mianowanego służy odwołanie do organu wyższego stopnia, którym w tym wypadku jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!