Awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

Wstęp

System awansu wpisuje się w szerszy kontekst reformy edukacji. Wprowadzenie ustawą z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw systemu awansu uruchomiło mechanizm motywujący nauczycieli do podwyższania kwalifikacji oraz doskonalenia zawodowego a także spowodowało znaczną podwyżkę płac. Zasady awansu zawodowego nauczycieli określają przepisy rozdziału 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Nauczyciele zgodnie z tymi przepisami mogą ubiegać się o następujące stopnie awansu zawodowego:

  • stopień nauczyciela stażysty,
  • stopień nauczyciela kontraktowego,
  • stopień nauczyciela mianowanego,
  • stopień nauczyciela dyplomowanego.

Poszczególne stopnie awansu odzwierciedlają etapy rozwoju zawodowego nauczycieli. Etap pierwszy to etap adaptacji w zawodzie, podczas którego nauczyciel sprawdza w praktyce wiedzę wyniesioną ze studiów, wchodzi w życie szkoły - podczas stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. Kolejny etap obejmujący staż na stopień nauczyciela mianowanego to okres stabilizacji zawodowej, podczas którego nauczyciel doskonali umiejętności zawodowe. Wreszcie staż na stopień nauczyciela dyplomowanego to okres, w którym nauczyciel ma osiągnąć mistrzostwo w zawodzie.

Stopnie awansu zawodowego nadawane są decyzjami administracyjnymi a ich formę stanowią akty nadania stopnia. Akt nadania stopnia jest uznawany we wszystkich szkołach i placówkach na terenie całego kraju. Akt nadania stopnia nie jest dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe nauczyciela. Kwalifikacje potwierdzają natomiast dyplomy ukończenia studiów wyższych, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów kwalifikacyjnych. O awans mogą się ubiegać nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach zgodnie z kwalifikacjami w wymiarze co najmniej ˝ obowiązkowego wymiaru zajęć.

System awansu zawodowego ma charakter motywacyjny. Uzyskanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego pociąga za sobą stabilizację zawodową, której efektem jest nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania. Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego jest równoznaczny z osiągnięciem etapu mistrzostwa zawodowego. Do tego etapu mogą jednak dotrzeć jedynie ci nauczyciele, którzy posiadają wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej. To spośród nich wyłoni się w przyszłości elita pedagogów. Z niej rekrutować się będą pracownicy nadzoru pedagogicznego, dyrektorzy szkół i placówek, eksperci ds. awansu zawodowego nauczycieli, konsultanci i doradcy metodyczni. To oni w przyszłości będą decydowali o poziomie edukacji. Niezwykle ważna jest jeszcze jedna funkcja systemu awansu, otóż wprowadza on mechanizm eliminowania osób, które nie sprawdzają się w pracy na stanowisku nauczyciela. Mechanizm ten ma zastosowanie w przypadku dwóch pierwszych etapów awansu (kiedy nauczyciel odbywa staż na stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanego), kiedy nauczyciel jest w okresie adaptacji zawodowej.

Specyficzne miejsce zajmują w systemie awansu zawodowego dyrektorzy szkół. Dyrektor szkoły występuje w podwójnej roli na ścieżkach awansu zawodowego. Po pierwsze dba o prawidłowy przebieg awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówce. Po drugie może sam ubiegać się o awans zawodowy. System awansu zawodowego stworzył szansę dla racjonalnego zaplanowania i realizacji rozwoju placówki. Zarówno jeśli idzie o doskonalenie zawodowe poszczególnych nauczycieli, jak i podniesienia jakości pracy placówki. W jakim stopniu ta szansa zostanie wykorzystana zależy od zaangażowania dyrektora w realizację staży przez poszczególnych nauczycieli.

Postępowanie w sprawie nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego ma cechy dwuinstancyjnego postępowania administracyjnego, kończącego się wydaniem ostatecznej decyzji administracyjnej, do którego mają zastosowanie oprócz przepisów Karty Nauczyciela również przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Dlatego ważnym źródłem interpretacji przepisów prawa dotyczących nadawania stopni awansu zawodowego nauczycielom jest orzecznictwo sądów administracyjnych.

Warunki odbywania stażu

Zgodnie z przepisem art. 9d ust. 1 nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. Staż oznacza okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkołach, placówkach, w wymiarze co najmniej ˝ obowiązkowego wymiaru zajęć, rozpoczęty i realizowany w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozdziału 3a ustawy (art. 3 ust. 3 Karty Nauczyciela). Warunkiem odbywania stażu jest zatem zatrudnienie w wymiarze co najmniej ˝ obowiązkowego wymiaru zajęć w jednej lub łącznie w kilku szkołach (art. 22 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela). Należy podkreślić, że nauczyciel odbywający staż musi być zatrudniony zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. W przypadku ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego staż trwa 9 miesięcy (art. 9c ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela). Nauczyciel, który został zatrudniony z dniem 1 września odbywa zatem staż w okresie od 1 września do 31 maja. Jeżeli nauczyciel zostanie zatrudniony po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego (art. 9d ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela).

W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela).

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela

W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego. Nauczyciel opracowuje własny plan rozwoju zawodowego na okres stażu z uwzględnieniem w szczególności:

  • potrzeb szkoły, w tym programu rozwoju szkoły,
  • potrzeb środowiska lokalnego, oraz obowiązków i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, określonych w przepisach rozporządzenia.

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:

a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,

b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,

c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,

2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu, i omówić z prowadzącym obserwowane zajęcia,

3) prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone,

4) uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 6 ust. 1-4 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2004 r.).

Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć (§ 3 ust. 1 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2004 r.). Przepisy rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nie określają formy planu rozwoju zawodowego nauczyciela na okres stażu. Dotyczą natomiast strony merytorycznej, wymieniają bowiem działania, jakie nauczyciel zobligowany jest realizować w trakcie odbywania stażu. Dlatego dopuszczalne są różne formy przygotowania planu rozwoju zawodowego. Niektórzy dzielą plan rozwoju zawodowego na sfery (organizacyjną, wychowawczą, edukacyjną). Inni sporządzają plany w formie różnego rodzaju tabel i zestawień. Wydaje się, że najbardziej praktyczne są plany, w których po prostu wymienia się w porządku chronologicznym poszczególne zadania, zaznaczając termin ich realizacji. Forma planu rozwoju zawodowego nauczyciela może być zatem dowolna, natomiast treść musi odpowiadać wymogom określonym w przepisach rozporządzenia, tj. uwzględniać zadania, które nauczyciel zobligowany jest realizować w okresie stażu.

Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian. Dyrektor sprawdza w szczególności, czy przedłożony przez nauczyciela plan rozwoju zawodowego jest zgodny z potrzebami szkoły oraz środowiska lokalnego oraz, czy uwzględnia obowiązki i wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Ocenia również, czy zapisane przez nauczyciela przedsięwzięcia będą pożyteczne zarówno dla szkoły, jak i dla indywidualnego rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty oraz, czy ich realizacja jest realna (§ 3 ust. 3 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2004 r.).

Dyrektor może zwrócić nauczycielowi plan rozwoju do poprawy i zobowiązać go do naniesienia niezbędnych zmian. Takie zobowiązanie powinno mieć charakter pisemny. Dyrektor powinien precyzyjnie wskazać zakres niezbędnych zmian, jaki nauczyciel ma wprowadzić do swojego planu rozwoju. Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły (§ 3 ust. 4 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2004 r.). W czasie trwania stażu nauczyciel również może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.

Opiekun stażu

Nauczyciel stażysta odbywa staż z pomocą opiekuna stażu. Opiekuna przydziela nauczycielowi dyrektor szkoły spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych (art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela). Opiekun stażu nie musi być nauczycielem tego samego przedmiotu co nauczyciel stażysta. W szczególnych przypadkach opiekunem stażu może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w innej szkole. Wybór opiekuna stażu jest niezwykle ważny szczególnie w przypadku nauczyciela stażysty rozpoczynającego pracę w szkole. Opiekun powinien wprowadzić młodego nauczyciela w życie szkoły.

W przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, opiekunem nauczyciela stażysty może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze. W rodzinnej placówce opiekuńczo-wychowawczej opiekunem nauczyciela stażysty może być również nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w publicznym ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, wskazanym przez organ nadzoru w porozumieniu z organem prowadzącym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania stażu dyrektor szkoły może zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.

W świetle art. 9c ust. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest:

udzielanie nauczycielowi stażyście pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz

opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Do zadań opiekuna stażu należy w szczególności:

- pomaganie nauczycielowi stażyście w opracowaniu projektu planu rozwoju zawodowego na okres stażu,

- pomaganie nauczycielowi w dokonaniu zmian w projekcie planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły,

- udzielanie nauczycielowi wskazówek związanych ze zmianą planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu, zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły,

- omawianie z nauczycielem prowadzonych lub obserwowanych zajęć,

- wspieranie nauczyciela w okresie realizacji planu rozwoju zawodowego, w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

Opiekun stażu opracowuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu i przedstawia go dyrektorowi szkoły w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.

Opiekun stażu wchodzi również w skład komisji kwalifikacyjnej, która ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do korekty planu rozwoju zawodowego.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Podobnie jak w przypadku planu rozwoju zawodowego nauczyciela na okres stażu, przepisy nie określają również formy sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Stąd też wybór formy sprawozdania należy do nauczyciela. Bezsporne jest natomiast, że w sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciel powinien wykazać działania podejmowane w trakcie stażu, sposób ich realizacji oraz efekty tych działań.

Nie warto odkładać napisania sprawozdania na ostatnią chwilę, lepiej do jego napisania przygotowywać się podczas całego stażu. Dlatego dobrze jest dokumentować w trakcie trwania stażu jego przebieg. Dokumentacja może być prowadzona w różny sposób - mogą to być notatki dotyczące realizacji poszczególnych zadań, refleksje i uwagi. Im bardziej precyzyjna dokumentacja ze stażu, tym lepsze sprawozdanie. Należy pamiętać, ze sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego będzie podstawą dla dyrektora szkoły do oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela

Zgodnie z art. 9c ust. 6 Karty Nauczyciela, ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, dyrektor szkoły:

z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz

po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Jeżeli rada rodziców nie przedstawi swojej opinii w przewidzianym terminie dyrektor dokonuje oceny bez tej opinii.

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna (art. 9c ust. 8 Karty Nauczyciela). Ocena musi być sporządzona na piśmie i zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. W uzasadnieniu oceny dyrektor szkoły powinien w szczególności odnieść się do stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela. Niezwykle ważne jest uzasadnienie oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Niestety często zdarza się, że dyrektorzy uzasadniając ocenę ograniczają się do jednozdaniowego komentarza albo informacji, że nauczyciel zrealizował zadania zapisane w planie rozwoju. Tymczasem uzasadnienie pozytywnej oceny powinno zawierać informacje o efektach realizacji planu rozwoju zawodowego oraz korzyściach odniesionych przez szkołę. Również w przypadku negatywnej oceny, uzasadnienie jest istotne. Daje nauczycielowi szansę zrozumienia, jakie błędy popełnił podczas stażu, dlaczego staż zakończył się niepowodzeniem. Pamiętajmy, że od negatywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu przysługuje nauczycielowi odwołanie. Przy rozpatrywaniu odwołania przez organ nadzoru pedagogicznego argumenty zawarte w uzasadnieniu oceny mogą mieć decydujące znaczenie przy sformułowaniu ostatecznej oceny.

Od oceny dorobku zawodowego nauczyciel może się odwołać do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 9c ust. 9 Karty Nauczyciela). Odwołanie od oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciel składa w terminie 14 dni od dnia otrzymania oceny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna. W przypadku niedotrzymania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny terminu rozpatrzenia odwołania od oceny dorobku zawodowego, nauczyciel może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i będzie dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku, gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela, ustalona przez organ prowadzący jest negatywna, ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy (art. 9c ust. 11 Karty Nauczyciela).

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu kończy pierwszy etap postępowania w sprawie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. Następny etap to postępowanie administracyjne, w trakcie którego dokonywana jest ocena spełniania przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego przez powołaną w tym celu komisję kwalifikacyjną.

Zgodnie z art. 9b ust. 2 oraz ust. 4 Karty Nauczyciela komisja kwalifikacyjna przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na wniosek nauczyciela skierowany do dyrektora szkoły. Po odbyciu stażu i uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciel składa zatem wniosek do dyrektora szkoły o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Postępowanie kwalifikacyjne zostaje wszczęte z dniem złożenia wniosku do dyrektora szkoły. Nauczyciel stażysta składa wniosek w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu (czyli do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego). W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 7 Karty Nauczyciela).

Data złożenia do dyrektora szkoły wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wpływa na termin wydawania decyzji o nadaniu stopnia. Zgodnie bowiem z art. 9b ust. 3 i ust. 4 Karty Nauczyciela nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, dyrektor szkoły wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 października danego roku, dyrektor szkoły wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Komisja Kwalifikacyjna

Przed powołaniem komisji kwalifikacyjnej, która przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z nauczycielem dyrektor przeprowadza analizę formalną wniosku i dokumentacji nauczyciela. Analiza formalna wniosku oraz dokumentacji polega na sprawdzeniu, czy nauczyciel przedłożył wszystkie wymagane dokumenty.

Jeżeli wniosek i dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych dyrektor szkoły wskazuje nauczycielowi szczegółowo stwierdzone braki i wyznacza termin ich uzupełnienia. Nauczyciel powinien uzupełnić brakujące dokumenty w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia wskazanych braków formalnych, bądź ponownego stwierdzenia, że dokumentacja, po uzupełnieniu, w dalszym ciągu nie spełnia wymagań formalnych wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jeżeli wniosek oraz dokumentacja nauczyciela spełniają wymagania formalne dyrektor szkoły powołuje komisję kwalifikacyjną, która przeprowadzi rozmowę z nauczycielem. W skład komisji wchodzą:

1. dyrektor (wicedyrektor), jako jej przewodniczący;

2. przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie został w tej szkole powołany - nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole, a w przypadku przedszkola, szkoły lub placówki prowadzonej przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, w których nie są zatrudnieni nauczyciele mianowani lub dyplomowani - nauczyciel kontraktowy;

3. opiekun stażu.

Zgodnie z art. 9g ust. 5 Karty Nauczyciela nauczyciel może złożyć wniosek o powołanie w skład komisji kwalifikacyjnej przedstawiciela związku zawodowego. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku. W pracach komisji może brać również udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Rozmowa kwalifikacyjna

Dyrektor szkoły powołuje komisję kwalifikacyjną na wniosek nauczyciela i powiadamia nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji. Po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845) komisje kwalifikacyjne mogą prowadzić postępowanie przez cały rok.

Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający się o stopień awansu zawodowego odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Zgodnie z przepisami § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:

1. znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż,

2. umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż,

3. znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów,

4. umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Komisja kwalifikacyjna podejmuje rozstrzygnięcie w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, według skali punktowej od 0 do 10. Nauczyciel otrzymuje akceptację komisji kwalifikacyjnej w przypadku uzyskania średniej arytmetycznej punktów w wysokości co najmniej 7. Jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, przed obliczeniem średniej arytmetycznej punktów odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.

Z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej sporządzany jest protokół (§ 14 ust. 1), który zawiera w szczególności:

1) datę i miejsce posiedzenia komisji;

2) imiona i nazwiska członków komisji;

3) imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji w charakterze obserwatora;

4) pytania zadane nauczycielowi w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, wraz z informacją o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach;

5) uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe;

6) średnią arytmetyczną punktów;

7) uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji;

8) podpisy członków uczestniczących w jej pracach.

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów powinno odnosić się do spełniania przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, określonych w przepisach rozporządzenia. Komisja wydaje nauczycielowi zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji.

Ocena Komisji Kwalifikacyjnej nie jest decyzją administracyjną, na którą służy nauczycielowi odwołanie. W razie nieuzyskania akceptacji nauczyciel może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy. Nauczyciel stażysta może przystąpić ponownie do rozmowy z komisją kwalifikacyjną tylko jeden raz w danej szkole (art. 9g ust. 8 pkt 1 Karty Nauczyciela).

Nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego

Warunki niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego określa art. 9b ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela. Są nimi:

1. spełnianie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a-3 ustawy – Karta Nauczyciela,

2. odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela,

3. uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie.

Zgodnie z art. 9b ust. 4 Karty Nauczyciela nauczycielowi, który spełnia ww. warunki dyrektor szkoły nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, stopień nauczyciela kontraktowego.

Karty Nauczyciela określa szczególne elementy decyzji administracyjnej jaką jest akt nadania stopnia awansu zawodowego (art. 9g ust. 5). Akt nadania stopnia awansu zawodowego powinien zawierać w szczególności: nazwę komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu, stopień awansu zawodowego, a także informację o poziomie wykształcenia nauczyciela. Ponadto, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 107 Kpa) decyzja o nadaniu stopnia awansu zawodowego powinna zawierać: oznaczenie organu który wydał decyzję, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego określa załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!